MAKALELER
İcra Dairesi ile Yapılan Yazışmalarda Muhatapların Sorumluluğu

Bilindiği üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun “Borçlunun mevcudu hakkında malümat vermek mecburiyeti” başlıklı 367. maddesinde; “İcra veya İflas dairelerinin borçlunun mevcuduna dair istiyeceği bütün malümatı hakiki ve hükmi her şahıs derhal vermeğe ve talep halinde mevcudu bu dairelere teslime mecburdur.” hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanun’un 357. maddesinde ise; “İcra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmağa ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeğe alakadarlar mecburdur. Makbul sebep haricinde tebliğ ve emirleri yapmıyanlar hakkında ait olduğu dairece tahkikatı evveliyeye hacet kalmaksızın Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan doğruya takibat yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.


Anılan hükümlere göre icra veya iflas dairelerinin borçlunun mal varlığına ilişkin isteyeceği bütün bilgileri gerçek ve tüzel her şahıs (kamu kurumları ve özel şirketler de dâhil) derhal vermeye ve talep halinde mevcudu icra dairesine teslim etmeye mecburdur. Aynı zamanada alakadar kişiler icra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmaya ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeye mecburdurlar. Makbul sebep haricinde tebliğ ve emirleri yerine getirmeyenler hakkında ait olduğu kamu kurumundan soruşturma izni alınmaksızın Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan soruşturma yapılacaktır. Bu sebeplerden hareketle icra müdürlüğü ile yapılan yazışmalara azami ölçüde dikkat edilmeli ve işlemlerin gereği derhal yapılmalıdır. Aksi takdirde ilgili şahıslar hakkında soruşturma iznine gerek olmaksızın soruşturma başlatılabilecektir.  

Bu metin toplam 145 defa görüntülenmiştir