MAKALELER
ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ve DAVA DİLEKÇESİ - ÖRNEK

                                                              [MAHKEME İLÇE-İL]  ...... NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ'NE                                                                                                            

 

DAVACI                    : [DAVACI ADI SOYADI - TC NO-ADRESİ]

VEKİLİ                      : [DAVACI VEKİLİ ADI SOYADI-ADRESİ]

DAVALI                    : [DAVALI ADI SOYADI-ADRESİ]                      

KONU                      : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma

AÇIKLAMALAR       :

1- Müvekkilim ile davalı [EVLİLİK TARİHİ] tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların bu evliliklerinden [MÜŞTEREK ÇOCUK DOĞUM TARİHİ] Doğumlu [MÜŞTEREK ÇOCUK ADI] adında [MÜŞTEREK ÇOCUK SAYISI] çocuğu bulunmaktadır.

2- Tarafların fikren ve ruhen anlaşamamaları sebebiyle aralarında geçimsizlik doğmuştur.

3- Taraflar iyi niyetle aralarındaki uyuşmazlıkları gidermeye çalışmışlarsa da, başarılı olamamışlar ve her geçen gün bir birlerinden daha da uzaklaşmışlardır.

4- Taraflar arasındaki şiddetli geçimsizlik evlilik birliğinin devamını imkansız hale getirmiştir. Tarafların tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün değildir.

5- Bu sebeple taraflar anlaşmalı olarak boşanabilmek üzere aralarında boşanmanın hükümleri hakkında ekli protokolü düzenlemişlerdir.

HUKUKİ NEDENLER     : MK., HMK ve İlgili Mevzuat

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus Kayıtları, Tanık, Yasal ve Takdiri Diğer Deliller

NETİCE VE TALEP       : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve tarafların evlilik birliğini sürdürmeleri imkansız olduğundan tarafların boşanmalarına, boşanmanın sonuçlarına ilişkin hususlar hakkında taraflar arasındaki ekte sunulan protokolde öngörüldüğü şekilde karar verilmesini talep ederiz. ..../..../........

 

                                                                                                                                                                         Davacı [DAVACI ADI SOYADI]

                                                                                                                                                                   Vekili Av. [DAVACI VEKİLİ ADI SOYADI]


EKLER:

1-Onanmış Vekaletname Sureti

2-Boşanma Protokolü

 

 

         ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

       

 

Taraflar H.D. (T.C NO:…….) ile M.D.(T.C NO:……..) aralarında mevcut bulunan …. tarihli evliliği sona erdirmek için, boşanma davasına esas olmak üzere ve aşağıdaki şekilde, Türk Medeni Kanunun 166/3 maddesi uyarınca anlaşmışlardır.


1. BOŞANMA: Davanın her iki tarafı da boşanmayı istemektedirler.


2. VELAYET: Tarafların müşterek küçük çocukları A., S. ve K.’nin velayetleri davacı  anne H.D’ye verilecektir. Davalı baba ile küçük çocuklar arasında Mahkemece uygun görülecek şekilde şahsi ilişki tesis edilecektir. 


3. İŞTİRAK NAFAKASI: Davalı baba M.D. velayetleri davacı anneye bırakılan A., S. ve K. için aylık ayrı ayrı 300  TL   iştirak nafakası ödeyecektir. Ayrıca davalı baba davacı Ş.D. için aylık 350 TL yardım nafakası ödeyecektir.


4. TEDBİR VE YOKSULLUK NAFAKASI: Davacı H.D. ile davalı M.D. karşılıklı olarak birbirlerinden tedbir ve yoksulluk nafakası talep etmemektedir.


5. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATLAR: Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden geçmişe ve geleceğe dönük olarak maddi ve manevi tazminat istememektedirler. Birbirlerini bu konuda ibra ederler.


6. KATILIM HAKLARI, EDİNİLMİŞ MALLAR VE SAİR HAKLAR: Katılım hakkı alacağı ve edinilmiş mallar hakkında ve bu haklara ait  olmak üzere tarafların birbirlerden hiçbir hak ve alacakları yoktur. Tarafların  mal rejiminin paylaşımından doğan başkaca  hiçbir talepleri yoktur ve olmayacaktır. Taraflar bu konularla alakalı olarak birbirlerini İBRA etmişlerdir. Kişisel eşyalar paylaşılmıştır. Ziynet eşyalarıyla alakalı olarak da karşılıklı olarak bir talepleri yoktur.


7. Tarafların bu boşanma protokolü uyarınca birbirlerinden geçmişe  ve geleceğe dönük  olarak her hangi bir hak ve alacakları kalmamıştır. Gerek bu konularda ve gerekse başka konularda birbirlerine dava açmayacaklardır.


8. Taraflar bu protokol hükümlerine aykırı davranmayacaklardır. Taraflar yargılama gideri de istememektedirler.

                        

Mahkemenizden anlaşmalı olarak BOŞANMAMIZA karar verilmesini talep ederiz.    …./…/….                                                                                                      

                                                                                                                               

 

 

DAVACI                   DAVACI VEKİLİ                       DAVALI               DAVALI VEKİLİ

     H.D.                         Av………..                                M.D.                          Av. ………

      

Bu metin toplam 186 defa görüntülenmiştir