KARARLAR
Uzun Süreli Kiraya Verilen Araç İşleten Sıfatının Yokluğu

ÖZET: Kiraya verilen araçların uzun süreli kira sözleşmesi ile kiraya verildiği sabit olup, bu durumda davalının işleten sıfatı kalmadığından hakkındaki davanın pasif husumet yokluğundan reddi gerekir.T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/12356

K. 2003/4414

T. 5.5.2003

 

• TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN HASAR TAZMİNATI ( Aracın Uzun Süreli Kiraya Verilmesi – Ruhsat Sahibinin İşleten Sıfatı Olmadığından Hasardan Sorumlu Tutulamayacağı )

 

• ARACIN UZUN SÜRELİ KİRALANMASI ( Davalının İşleten Sıfatı Kalmadığından Davanın Husumet Yönünden Reddi Gereği )


• İŞLETEN SIFATI ( Kiralama Sözleşmesiyle Aracı Uzun Süreye Kiraya Verenin İşleten Sıfatı Bulunmadığı )

 

2918/m. 3, 85

 

ÖZET : Kiraya verilen araçların uzun süreli kira sözleşmesi ile kiraya verildiği sabit olup,bu durumda davalının işleten sıfatı kalmadığından hakkındaki davanın pasif husumet yokluğundan reddi gerekir.

 

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Eskişehir Asliye 1. Hukuk Mahkemesi’nce verilen 2.5.2002 tarih ve 1999/279-2002/364 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı ve davalı Belediye vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ahmet Susoy tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 

KARAR : Davacı vekili,asıl ve birleşen dava dilekçelerinde ,davalıların maliki,işleteni,sürücüsü ve zorunlu trafik sigortacısı bulundukları aracın,müvekkili şirket nezdinde kasko sigortalı vasıtaya çarparak hasarlanmasına neden olduğunu ileri sürerek,davalıların % 75 kusur oranına isabet eden ( 1.417.500.000 )TL’nin faiziyle birlikte davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.


Davalı Belediye Başkanlığı vekili,aracın uzun süreli kiralama sözleşmesi ile diğer davalı E… Ltd.Şti.’ne kiraya verilmiş olması nedeniyle,müvekkilinin işleten sıfatının bulunmadığını belirterek,hasar ve kusur miktarına itiraz etmiştir.

 

Davalı E… Ltd.Şti vekili,hasar ve kusur oranına itiraz ederek,bilirkişi incelemesi yapılmasını istemiştir.

 

Davalı Sigorta Şirketi vekili,poliçe teminatları tutarı olan ( 500.000.000 )TL’yi ödemeye hazır olduklarını belirtmiştir.

 

Diğer davalı,davaya cevap vermemiştir.

 

Mahkemece,iddia,savunma,dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporuna nazaran,davalı Belediye’nin uzun süreli kira sözleşmesi uyarınca aracı diğer davalı E…. Ltd.Şti’ne kiraya verdiğini bu suretle işletenin E… Ltd.Şti.olduğunu kanıtlayamadığı gerekçesiyle,bu davalı hakkında açılan davanın pasif husumet yokluğundan reddine,diğer davalılar hakkında açılan davanın kabulü ile ( 1.417.500.000 )TL tazminatın faiziyle birlikte,davalı sigortacının sorumluluğunun poliçe teminatıyla sınırlı olması kaydıyla,davalılardan tahsiline karar verilmiştir.

 

Karar,davacı ve davalı Belediye vekillerince temyiz edilmiştir.

 

1-Dava,davacı şirket nezdinde kasko sigortalı araca,davalıların ilgilisi bulundukları aracın vermiş olduğu hasar bedelinin,TTK’nun 1301.maddesi uyarınca,davalıların kusur oranları nispetinde tahsili amacıyla açılmıştır.

 

Mahkemece,davalı Belediye’nin kazaya neden olan aracı uzun süreli kira sözleşmesi ile diğer davalı E… Ltd.Şti.’ne kiraladığı hususunun kanıtlanamadığı gerekçesi ile davalı belediye hakkında açılan davanın kabulü ile diğer davalı E… Ltd.Şti.hakkındaki davanın pasif husumet yokluğundan reddine karar verilmiş ise de,dosyada mevcut 1.1.1998 tarihli kiraya verilen araçların teslim ve tesellümüne ilişkin tutanak, 26.1.1998 tarihli Sayıştayca davalı Belediye ile E… Ltd.Şti arasındaki sözleşmenin tesciline ilişki yazı kapsamıyla,kazaya neden olan aracın davalı belediye tarafından davalı E… Ltd.Şti.’ne uzun süreli kira sözleşmesi ile kiraya verildiği sabit olup,bu durumda davalı Belediye’nin işleten sıfatı kalmadığından hakkındaki davanın pasif husumet yokluğundan reddine ,diğer davalı E… Ltd.Şti.’nin ise işleten olması nedeni ile sorumluluğuna hükmedilmesi gerekirken,yazılı şekilde ve hatalı değerlendirme sonucu hüküm tesisi hatalı olmuş ve kararın açıklanan nedenlerle davacı ve davalı belediye yararına bozulması gerekmiştir

 

2-Bozma sebep ve şekline göre,davalı Belediye vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

 

SONUÇ : Yukarda ( 1 )nolu bentte açıklanan nedenlerle,davacı ve davalı Belediye Başkanlığı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, ( 2 )numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı Belediye Başkanlığı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 05.05.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu metin toplam 121 defa görüntülenmiştir