KARARLAR
Uyuşturucu Madde Ticareti İletişimin Tespiti Dışında Somut Delil Olmaması Beraat Kararı

ÖZET: İletişimin tespiti dışında somut delil yoksa, uyuşturucu ele geçmemişse sanığın beraatine karar verileceği...


10. Ceza Dairesi 2014/10176 E. , 2020/278 K.

"İçtihat Metni"

Mahkeme : İSTANBUL 18. Ağır Ceza Mahkemesi

Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma

Hüküm : Mahkûmiyet

 

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

Gerekçeli karar başlığında suç tarihlerinin ‘‘04/04/2011, 22/07/2011, 07/09/2011, 08/09/2011’’ yerine ‘‘2010-07/09/2011’’ yazılması Mahkeme tarafından düzeltilmesi mümkün maddi hata kabul edilmiştir.

A) Sanıklar ..., ..., ..., ..., ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde:

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanıklar ..., ..., ... müdafileri ile sanıklar ..., ... ve ...'ın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,

B) Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde:

İletişim tespit tutanakları içerikleri ile dosyadaki diğer bilgi ve belgelere göre; kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulunmayan sanığın savunmasının aksine, hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı soruşturma yapılan ...'na uyuşturucu madde temin ettiğine ilişkin, soyut ve değişik anlamlara gelebilecek iletişimin tespiti tutanakları ile adı geçenin soruşturma aşamasında müdafii hazır bulunmaksızın alınan soyut beyanı dışında, kuşkuyu aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı, sanığın 09.09.2011 tarihli kan, idrar ve saç tarama testinde tespit edilen kokainin, "uyuşturucu madde kullanma" suçunu oluşturduğu gözetilmeden suçun niteliği yanlış değerlendirilerek uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,

C) Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde:

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile aşağıda belirtilenin dışında yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanık ve müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanık hakkında 07-08.09.2011 tarihinde işlediği uyuşturucu madde ticareti yapma eyleminden dolayı 22.06.2012 tarihli iddianame ile temyize konu bu davanın açıldığı; 18.08.2011-02.03.2012 tarihlerinde işlemiş olduğu uyuşturucu madde ticareti yapma eylemi nedeniyle ise 18.05.2012 tarihli iddianame ile İstanbul (Kapatılan) 15. Ağır Ceza Mahkemesine 2012/12 esas sayılı davanın açıldığı anlaşıldığından; sanık hakkındaki bu dava derdest ise davaların birleştirilmesi, hüküm verilmiş ve kesinleşmiş ise dosyanın bu dosya içine konulması, daha sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek; bu fiillerin ayrı suçlar olup olmadığının ya da hakkında TCK'nın 43. maddesinde yer alan zincirleme suç hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılarak sanığın hukuki durumunun belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA,

D) Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde:

İletişimin tespit tutanakları ve tüm dosya kapsamı nazara alınarak; kendisinde herhangi bir uyuşturucu madde ele geçmeyen sanığın savunmasının aksine, diğer sanıklarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile ilgisi olduğuna ilişkin soyut ve değişik anlamlara gelebilecek iletişimin tespiti tutanakları dışında, kuşkuyu aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 16/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bu metin toplam 133 defa görüntülenmiştir