KARARLAR
Terekenin Borca Batık Olması Mirasın Reddi

TMK 605/2

"Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır."

Vefat eden murisin ölümü tarihinde ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise; başka bir anlatımla, terekenin pasifinin aktifinden fazla olması veya terekenin sadece pasifinin bulunması durumunda miras reddedilmiş sayılır


T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/19438

K. 2013/11140

T. 19.4.2013


• MİRASIN HÜKMEN REDDİ ( Ölüm Tarihi İtibariyle Terekenin Aktifinde Herhangi Bir Malvarlığının Bulunmadığı/Buna Karşın Vergi Borcunun Olduğu - Mirasbırakanın Ölümü Tarihinde Terekesinin Borca Batıklığı ve Ödemeden Aczinin Sabit Olduğu Anlaşıldığından Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )


• BORCA BATIKLIK ( Mirasbırakanın Ölüm Tarihi İtibariyle Terekesinin Aktifinde Herhangi Bir Malvarlığının Bulunmadığı ve Buna Karşın Vergi Borcunun Olduğu - Mirasbırakanın Ölümü Tarihinde Terekesinin Borca Batıklığı ve Ödemeden Aczi Sabit Olduğundan Davanın Kabulü Gerektiği/Mirasın Hükmen Reddi )


• MİRASIN HÜKMEN REDDİNİN ŞARTLARI ( Ölüm Tarihi İtibariyle Terekenin Aktifinde Herhangi Bir Malvarlığının Bulunmadığı/Buna Karşın Vergi Borcunun Olduğu - Terekenin Borca Batıklığı ve Ödemeden Aczinin Sabit Olduğu Anlaşıldığından Davanın Kabulü Gerektiği )


4721/m.605/2


ÖZET : Dava, mirasın hükmen reddine ilişkindir. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden; mirasbırakanın, ölüm tarihi itibariyle terekesinin aktifinde herhangi bir malvarlığının bulunmadığı, buna karşın vergi borcunun olduğu anlaşılmaktadır. Bu duruma göre Türk Medeni Kanununun 605/2. maddesi koşullarının dava konusu olayda oluştuğu, mirasbırakanın ölümü tarihinde terekesinin borca batıklığı ve ödemeden aczinin sabit olduğu, anlaşıldığından, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.


DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 19.4.2013 günü temyiz eden davacılar vekili ve karşı taraf davalı Hazine vekili geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:


KARAR : 1-Dava, mirasın hükmen reddine ilişkindir. Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise; eş anlatımla, terekenin pasifinin aktifinden fazla olması veya terekenin sadece pasifinin bulunması durumunda mıras reddedilmiş sayılır ( TMK.md.605/2 ).


Dosya içindeki bilgi ve belgelerden; mirasbırakanın, ölüm tarihi itibariyle terekesinin aktifinde herhangi bir malvarlığının bulunmadığı, buna karşın Konya Mevlana Vergi Dairesi Müdürlüğünün 04.05.2012 tarihli yazılarına göre toplam 66.469,73 TL vergi borcunun olduğu anlaşılmaktadır. Bu duruma göre Türk Medeni Kanununun 605/2. maddesi koşullarının dava konusu olayda oluştuğu, mirasbırakanın ölümü tarihinde terekesinin borca batıklığı ve ödemeden aczinin sabit olduğu, anlaşıldığından, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.

2-Kabule göre de; mirasın hükmen reddi davaları tespit davası niteliğinde olup, harcın maktu olarak hesaplanması gerekirken, nispi olarak hesap edilmesi de usul ve yasaya aykırıdır.


SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, duruşma için takdir olunan 990.00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Bu metin toplam 130 defa görüntülenmiştir