KARARLAR
Taşınmaz Mal Tellallığı Sözleşmesi Yazılı Şekil Şartı

6098 sayılı TBK madde 520/3: "Taşınmazlar konusundaki simsarlık sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz." 


Taşınmaz mal tellallığına ilişkin sözleşmenin yazılı olarak yapılması zorunluluğu vardır. Yazılı şekil, geçerlilik şartı olup, bu şartta uyuşmadan yapılan tellallık sözleşmesi geçersizdir. Şekil şartı, mahkemece resen dikkate alınmalıdır. Bu nedenle taşınmazın kiralanmasına ilişkin tellallık sözleşmesinde öngörülen yazılı şekle uyulmaması nedeni ile sözleşme geçersiz sayılacağından davacının bedel talebine hakkı bulunmamaktadır.


T.C.

Yargıtay

13. Hukuk Dairesi         

2014/6447 E.

2014/40805 K.


"İçtihat Metni"


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, emlak komisyoncusu olarak davalıya taşınmaz kiralanmasında aracılık ettiğini, taşınmazı kiraladığı halde, komisyon hizmet bedelini ödenmediğini, yapılan icra takibine de haksız itiraz edildiğini ileri sürerek, itirazın iptaline ve %40 tazminata karar verilmesini istemiştir.


Davalı, davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.


Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafça temyiz edilmiştir.


Davacı gayrimenkul komisyoncusu olarak kiralanmasına aracılık yapmaya yetkili olduğu gayrimenkulü, davalıya gösterdiklerini ve davalının bu gayrimenkulü kiralanmasına rağmen komisyon ücretini ödemediğini ileri sürerek bu davayı açmış ve 16.9.2010 tarihli “ Hizmet ve Komisyon Anlaşması “ başlıklı belgeyi ibraz etmiştir. Anılan belgede sadece davalının imzası bulunmaktadır. Bu durumda taraflar arasında her iki tarafın imzasını taşıyan yazılı bir tellallık sözleşmesi bulunmamaktadır. Taşınmaz mal tellallığına ilişkin sözleşmenin yazılı olarak yapılması zorunluluğu vardır. B.K.unun 404. maddesinde öngörülen yazılı şekil, geçerlilik şartı olup, bu şartta uyuşmadan yapılan tellallık sözleşmesi geçersizdir. Şekil şartı, mahkemece resen dikkate alınmalıdır. Bu nedenle taşınmazın kiralanmasına ilişkin tellallık sözleşmesinde öngörülen yazılı şekle uyulmaması nedeni ile sözleşme geçersiz sayılacağından davacının bedel talebine hakkı bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm  kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 18.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bu metin toplam 131 defa görüntülenmiştir