KARARLAR
Şirketi Temsil Yetkisi Sona Erdiği Halde Şirket Adına Çek Düzenleme

ÖZET: Şirketi temsil yetkisi sona erdiği halde şirket adına çek düzenleyen kişi, düzenlediği bu çekten şahsen sorumludur. Çekin ileri vadeli olarak yetkili iken düzenlendiği iddiası ispat edilmelidir.

 

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/5519

K. 2017/1256

T. 20.2.2017

 

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacı vekili, davalının İstanbul 2. İcra Müdürlüğü'nün 2013/18669 Esas sayılı dosyası ile müvekkili hakkında çeke dayalı olarak takip başlattığını, müvekkilinin bu çeki temsilcisi olduğu ... Mağazacılık A.Ş adına 2010 yılında ileri tarihli olarak imzaladığını, kefil ya da avalist olma iradesinin olmadığını, davalının müvekkili şahsen sorumlu tutarak takip başlatmasının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, itirazın iptaline ve davalı hakkında % 20 kötü niyet tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı vekili, davacının adını ve soyadını yazarak aval veren sıfatıyla çeki imzaladığını, şirket temsilcisi olarak imzalamış olsa adını ve soyadını yazma gereği duymayacağını, ayrıca, 2 yıl ileri vadeli olarak çek düzenlenmesi ticari teamüllere aykırı olup davacının bu iddiasını yazılı delillerle ispatlamakla yükümlü olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

 

Mahkemece, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, dava dışı... Mağazacılık A.Ş'nin ticaret sicil kayıtlarına göre davacının şirketi temsil yetkisinin 30/12/2010 tarihinde sona erdiği, çekin keşide tarihi olan 30/06/2012 tarihi itibariyle davacı temsilci olmadığından şirket adına çek keşide etmesinin mümkün olmadığı, öte yandan, davacının çekin ileri vadeli olarak düzenlendiği iddiasını ispat edecek mahiyette delil sunamadığı, dosyaya sunulan excel formatında yazılmış belge ise tek taraflı olarak düzenlenmiş olup delil olarak kabul edilemeyeceği, davacının çekten şahsen sorumlu olduğu gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

 

SONUÇ : Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, taraf vekillerinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harçlarının temyiz edenlerden alınmasına, 20/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Bu metin toplam 207 defa görüntülenmiştir