KARARLAR
Ödeme emrine itiraz bu hususta icra tutanağının bulunması zorunluluğu

12. Hukuk Dairesi

2015/13174 E.  ,  2015/16701 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi


ÖZET: Ödeme emrine itiraz dilekçesinin icra memuruna havale ettirilip icra tutanağına yazdırılmış olması gerekir. Ödeme emrine itiraz tarihi, itiraz dilekçesindeki tarih olmayıp, bu dilekçenin icra tutanağına geçirildiği tarihtir. Borçlunun süresinde itiraz ettiğine ya da itiraz dilekçesi verdiğine dair İİK 8. madde anlamda bir icra tutanağı bulunmuyor ise süresinde yapılmış bir itirazın varlığından bahsedilemez. 

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :


Borçlu aleyhine genel haciz yoluyla başlatılan takipte alacaklı taraf, borçlunun icra takibine itirazı süresinde olmamasına rağmen, takibin icra müdürlüğü tarafından durdurulmasına karar verildiğini ileri sürerek ilgili memur işleminin kaldırılmasını ve takibin devamını talep etmiş, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.


Genel haciz yoluyla takipte, İİK.nun 62. maddesi uyarınca borçlunun 7 günlük sürede itiraz etmesi halinde aynı Kanunun 66. maddesi gereğince takip durur.


İİK.nun 8. ve İcra İflas Kanunu Yönetmeliği'nin 22/2. maddesi gereğince, icra ve iflas daireleri yaptıkları muamelelerle kendilerine vaki talep ve beyanlar hakkında bir tutanak yaparlar. Sözlü itirazlar ile talep ve beyanların altları ilgililer ve icra müdürü veya muavini veya katibi tarafından imzalanır.


Buna göre ödeme emrine itiraz dilekçesinin icra memuruna havale ettirilip icra tutanağına yazdırılmış olması gerekir. Çünkü ödeme emrine itiraz tarihi, itiraz dilekçesindeki tarih olmayıp, bu dilekçenin icra tutanağına geçirildiği tarihtir (HGK.13.5.2009 tarih ve 2009/12-185 E.-2009/182 K).


Somut olayda, borçluya örnek 7 ödeme emrinin 30.10.2012 tarihinde tebliğ edildiği, dosya arasında bulunan borçluya ait bila tarihli itiraz dilekçesine icra müdürlüğünce alındığını gösteren havale tarihi işlenmediği, yine icra müdürlüğünce 11.12.2012 tarihinde, 09.11.2012 tarihli haciz kararının verildiği sırada dosya içeriğinden itiraz dilekçesinin anlaşılamayan şekilde alındığı veya düştüğü belirtilip, borçlu tarafından dosyaya ibraz edilen üzerinde yalnızca alındı kaşesi bulunan itiraz dilekçesi suretine itibar edilerek itiraz dilekçesinin süresinde alındığı kabul edilip takibin durdurulduğu, borçlu tarafından icra müdürlüğünün 11.12.2012 tarihli kararı ile süresinde verildiği kabul edilen itiraz dilekçesinin, kanunda öngörülen sürede verildiğine ve icra tutanağına geçirildiğine dair kayıt bulunmadığı görülmektedir. Buna göre, borçlu tarafın itiraz dilekçesinin süresinde verildiği kabul edilip takip durdurulamaz.


O halde borçlunun süresinde itiraz ettiğine ya da itiraz dilekçesi verdiğine dair İİK 8. madde anlamda bir icra tutanağı bulunmadığından süresinde yapılmış itirazın varlığından bahsedilemeyeceğinden, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir.


SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/06/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bu metin toplam 132 defa görüntülenmiştir