KARARLAR
Cam Balkon Kat Malikleri Çoğunluk Kararı

ÖZET: Binadaki balkonların cam balkon sistemiyle kapatılması ana taşınmaz kat malikleri kurulunun beşte dört çoğunlukla almış oldukları bir kararla mümkündür. Bu yönde bir karar alınmamış ise onaylı mimari projeye aykırılıkların eski hale getirilmesi gerekir. Söz konusu kararda sözü edilen sistem tamamı açılıp kapatılan raylı panel camdır. Bu tür bir sistemin kurulması ancak ana yapıya sabitleştirilmek suretiyle mümkündür. Sistem, kullanıcısı tarafından günü birlik sökülüp takılabilen basit bir sistem olmadığından ve anayapıya sabitleştirilmek suretiyle takıldığından beşte dört çoğunluk kararı gerekir.

 

 

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/8830

K. 2012/11457

T. 18.10.2012

 

 

• ANATAŞINMAZIN ORTAK YERLERİNDE ONARIM TESİS VE DEĞİŞİKLİK ( Kat Maliklerinin Beşte Dördünün Yazılı Rızası Olmadıkça Yapılamayacağı - Bağımsız Bölümlerin Mutfak ve Yatak Odası Balkonlarının Cam Balkonla Kapatılması İçin Kat Maliklerin 4/5nin Yazılı Rızası Alınması Gereği )

 

• BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN MUTFAK VE YATAK ODASI BALKONLARININ HAREKETLİ CAM BALKON SİSTEMİYLE KAPATILMASI ( Basit Bir Sistem Olmadığı Sabit Bir Cam Sistemi Olduğu - Kat Maliklerinin Beşte Dördünün Yazılı Rızası Alınmadan Yaptırılamayacağı )

 

• BALKONLARININ HAREKETLİ CAM BALKON SİSTEMİYLE KAPATILMASI ( Basit Bir Sistem Olmadığı Sabit Bir Cam Sistemi Olduğu - Kat Maliklerinin Beşte Dördünün Yazılı Rızası Alınmadan Yaptırılamayacağı )

 

634/m. 19

 

ÖZET : Kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz.

 

DAVA : Dava dilekçesinde, onaylı mimari projeye aykırılıkların eski hale getirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hükmün temyiz incelemesi davacı ve davalılardan Dağıstan Türkoğlu vd. vekillerince, incelemenin duruşmalı olarak yapılması ise davacı vekili tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz edenlerden davacı vekili ile davalı asil D. T. ve aleyhine temyiz olunan diğer davalılardan A. A. vekili ile asil P. D. geldiler. Gelen vekiller ile asillerin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:

 

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu anataşınmazın 5, 7, 8, 10, 12 ve 13 nolu bağımsız bölüm maliklerinin balkonlarını mimari projeye aykırı olarak kapattıklarını ileri sürerek projesine uygun eski hale getirilmelerini istemiş, mahkemece dava konusu balkonlara yapılan camlı sistemin sabit eser niteliği taşımadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

 

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin ikinci fıkrasına göre kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Dosyadaki bilgi ve belgeler ile fotoğrafların incelenmesinden; dava konusu edilen bağımsız bölümlerin mutfak ve yatak odası balkonlarının hareketli cam balkon sistemiyle ( tamamı açılıp kapatılan raylı panel cam ) kapalı hale getirildiği, bu tür bir sistemin kurulmasının ancak anayapıya sabitleştirilmek suretiyle mümkün bulunduğu ve kullanıcısı tarafından günü birlik sökülüp takılabilen basit bir sistem olmadığı anlaşılmakta olup böylece balkonların sabit bir sistemle kapatıldıkları görülmektedir. Mahkemece; yukarıda açıklanan hususlar ve anataşınmaz kat malikleri kurulunun beşde dört çoğunlukla almış oldukları bir kararın da bulunmadığı dikkate alınarak, toplanan delillere göre davanın kabulüyle kapatılan balkonların onaylı mimari projeye uygun olarak eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken, yerinde bulunmayan gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

 

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davacı yararına takdir edilen 900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine,18.10.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu metin toplam 160 defa görüntülenmiştir