KARARLAR
Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Tazminat Görevli Mahkeme

ÖZET: Bankadaki, apartman site yönetimine ait mevduat hesabından, imza ve kaşesi taklit edilerek yetkisiz bir şekilde para çekilmesi nedeniyle, bankaya karşı açılan tazmin davasında dava bankacılık işleminden kaynaklanan tazminat istemine dair olup, dava konusu işlem bankacılık işleminden kaynaklansa dahi aynı Kanun'un 3/1 bendi gereğince tüketici işlemi sayılmaktadır. Bu kapsamda 6502 Sayılı Kanun'un 72. maddesi uyarınca tüketici işleminden doğan uyuşmazlıklarda tüketici mahkemesi görevlidir.

 

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/41

K. 2017/597

T. 6.2.2017

 

Taraflar arasında görülen davada ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 09/06/2016 tarih ve 2016/600-2016/461 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı .... vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 

KARAR : Davacı vekili 26.02.2016 tarihinde davalı ...'ın, müvekkili ...'ne ait diğer davalı ....'nin Çengelköy/Natoyolu Şubesi'nde bulunan iban numaralı mevduat hesabından site yönetim kurulu üyelerinin imzası ve kaşesi taklit edilerek bir sayfa talimat yazısı ile yetkisiz bir şekilde 25.000,00 TL tutarında para çektiğini, davalı ...'ın siteye yönetim hizmetleri sunan ... A.Ş.'nin personeli olarak (proje müdürü olarak) işe alınmış olduğunu, ne dava dışı firma ... A.Ş., ne de ilgili müvekkili tarafından banka nezdinde para çekme, yatırma vb. gibi hususlarda sözlü veya yazılı olarak hiçbir zaman yetkilendirilmediğini, müvekkilinden telefonla, faksla veya benzeri bir yolla teyit almadan ödeme işlemini gerçekleştirdiğini, hakkında ceza mahkemesince ceza verildiğini, çekilen meblağın yüksek olması da göz önünde banka çalışanının müvekkilinden teyit alması ve bunun ardından işlemi gerçekleştirmesi gerektiğini, bankanın kusurlu olduğunu iddia ederek 25.000,00 TL zararın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

 

Mahkemece tüm dosya kapsamına göre davanın niteliği itibari ile 6102 Sayılı Kanun'un 4-5. md kapsamında kalan işlerden olmadığı, bu haliyle davaya bakma görevinin HMK/2 maddesi uyarınca mal varlığı ile kişi varlığına dair davalarda görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğu gerekçesiyle dosya üzerinden görevsizlik kararı verilmiştir.

 

Kararı davalı .... vekili temyiz etmiştir.

1-)Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillere gerektirici sebeplere göre, davalı .... vekilinin aşağıdaki bent dışındaki sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-)Dava bankacılık işleminden kaynaklanan tazminat istemine dair olup, mahkemece görevsizlik kararı verilmiştir. Ancak 28/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 Sayılı Kanun'un 3/k bendi uyarınca davacı mesleki ve ticari olmayan amaçlarla hareket ettiğinden tüketici sayılmaktadır. Dava konusu işlem bankacılık işleminden kaynaklansa dahi aynı Kanun'un 3/1 bendi gereğince tüketici işlemi sayılmaktadır. 6502 Sayılı Kanun'un 72. maddesi uyarınca tüketici işleminden doğan uyuşmazlıklarda tüketici mahkemesi görevli olup işbu davada da Tüketici Mahkemesi'nin görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevli olduğuna karar verilmesi doğru görülmemiş ise de bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden bozma nedeni sayılmamış kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.

 

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı banka vekilinin (1) numaralı bentte belirtilen sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı banka vekilinin temyiz itirazının kabulüyle mahkeme kararının hüküm fıkrasının 2. bendinde yer alan 'Asliye Hukuk' ibaresinin çıkarılmasına, yerine 'Tüketici' ibaresinin eklenmesine, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, ödenen temyiz peşin harcın istemi halinde temyiz eden davalı ...'a iadesine, 06/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu metin toplam 140 defa görüntülenmiştir