KARARLAR
Ayıp İhbarı E-Mail Yoluyla Yapılabilir

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6364

K. 2012/6664

T. 31.10.2012


* E-MAİLİN AYIP İHBARI NİTELİĞİ (Eser Sözleşmesine Dayanan İlişkilerde Ayıp İhbarı Niteliğinde Olup Davalı Tanıkları Dinlenerek Ayıp İhbarının Süresinde Yapılıp Yapılmadığına Göre Karar Verilmesi Gerektiği - İş Bedelinin Ödenmeyen Kısmının Tahsili İstemi)


* ESER SÖZLEŞMESİNDEKİ AYIP İHBARI (İş Bedelinin Ödenmeyen Kısmının Tahsili İstemi - Eser Sözleşmesine Dayanan İlişkilerde Davalı Şirket Adına Gönderilen E-mail Ayıp İhbarı Niteliğinde Olup Davalı Tanıkları Dinlenerek Süresinde Yapılıp Yapılmadığına Göre Karar Verilmesi Gerektiği)


* AYIP İHBARININ SÜRESİ (Eser Sözleşmesine Dayanan İlişkilerde Davalı Şirket Adına Gönderilen E-mail Ayıp İhbarı Niteliğinde Olup Davalı Tanıkları Dinlenerek Karar Verilmesi Gerektiği - İş Bedelinin Ödenmeyen Kısmının Tahsili İstemi)


* İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Eser Sözleşmesine Dayanan İlişkilerde Davalı Şirket Adına Gönderilen E-mail Ayıp İhbarı Niteliğinde Olup Davalı Tanıkları Dinlenerek Ayıp İhbarının Süresinde Yapılıp Yapılmadığına Göre Karar Verilmesi Gerektiği)


818/m.365

6098/m.480

2004/m.67


ÖZET : Dava, iş bedelinin ödenmeyen kısmının tahsili için başlatılan icra takibi üzerine itirazın iptali, icra takibinin devamı, icra inkâr tazminatının tahsili istemlerine ilişkindir. Somut olayda davalı şirket adına gönderilen e-mailin ayıp ihbarı niteliğinde olduğu, yüklenici tarafından bu e-maile karşılık olarak aynı tarihte gönderilen e-maille ayıp iddialarının kabul edildiği dikkate alınmadan ve davalı tarafların tanıkları dinlenmeden ayıp ihbarının süresinde yapılmadığı ve yazılı olmadığı gerekçesiyle bu savunma dikkate alınmayıp karar verilmesi doğru olmamıştır. Yapılacak iş, gerekirse davalı tanıkları da dinlenerek, ayıp ihbarının süresinde yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesinden, konunun uzmanı bilirkişilerden rapor alınarak davacı yüklenicinin ödenen dışında hakettiği başka iş bedeli varsa bu konuda hüküm kurulmasından ibarettir.


DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:


KARAR : Dava, iş bedelinin ödenmeyen kısmının tahsili için başlatılan icra takibinin davalı şirket vekilinin itirazı sonucu durması üzerine itirazın iptali, icra takibinin devamı, icra inkâr tazminatının tahsili istemleriyle açılmış, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, karar davalı şirket vekili tarafından temyiz edilmiştir.


Taraflar arasındaki 01.03.2011 tarihli sözleşmeye göre davacı tarafından davalı şirket için stand dekoru yapılması kararlaştırılmıştır. Sözleşmeye göre stand 17.03.2011-20.03.2011 tarihleri arasındaki fuar için yapılacaktır. Sözleşmede iş bedeli 9.750,00 TL + KDV olarak kararlaştırılmıştır. Davacı yüklenici tarafından 2 adet fatura düzenlenmiş, davalı iş sahibi şirkete gönderilmiştir. Davalı iş sahibi şirket 26.04.2011 tarihli 8.260,00 TL değerindeki faturayı ödemiştir. Davacı yüklenici tarafından davalı iş sahibi şirkete gönderilen 20.05.2011 tarihli 3.425,00 TL tutarındaki fatura ise iade edilmiştir.


Davacı yüklenici iş bedelinin kalan kısmının tahsili için Beyoğlu 2. İcra Müdürlüğü'nün 2011/17259 Sayılı takip dosyasıyla icra takibi başlatılmış, daha sonra bu dosya İstanbul 34. İcra Müdürlüğü'nün 2011/17259 Esas numarasını almıştır. Davalı şirket vekili işin eksik bırakıldığını, ayıplı yapıldığını, süresinde yapılmadığını savunarak, kalan iş bedelinin ödenmediğini belirtmiştir.

Mahkemece Mali Müşavir Z. Ö.'den rapor alınmış, davalı şirket tarafından ayıp ihbarının süresinde ve yazılı belgeyle yapılmadığı gerekçesiyle davanın kabulü yönünde hüküm oluşturulmuştur.


Eser sözleşmesine dayanan ilişkilerde ayıp ihbarının yapıldığının tanık delili dahil olmak üzere her türlü delille kanıtlanması mümkündür. Somut olayda davalı vekili tarafından gösterilen tanıklar dinlenmemiştir. Ayrıca davalı şirket adına İ. A. tarafından 21.03.2011 tarihinde gönderilen e-mailin ayıp ihbarı niteliğinde olduğu, yüklenici tarafından bu e-maile karşılık olarak aynı tarihte gönderilen e-maille ayıp iddialarının kabul edildiği dikkate alınmamıştır. Mahkemece yukarda belirtilen e-mailler dikkate alınmadan ve davalı tarafların tanıkları dinlenmeden ayıp ihbarının süresinde yapılmadığı ve yazılı olmadığı gerekçesiyle bu savunma dikkate alınmayıp karar verilmesi doğru olmamıştır.


Yapılacak iş, gerekirse davalı tanıkları da dinlenerek, ayıp ihbarının süresinde yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesinden, konunun uzmanı bilirkişilerden rapor alınarak davacı yüklenicinin ödenen dışında hakettiği başka iş bedeli varsa bu konuda hüküm kurulmasından, taraflar arasındaki uyuşmazlık bilirkişi raporuyla giderileceğinden icra inkâr tazminatı isteminin reddedilmesinden ibarettir.


Dava dilekçesinde harçlandırılarak davaya konu yapılan miktar 2.750,00 TL olarak gösterildiği halde, mahkemece bu miktarı aşar şekilde hüküm oluşturulması da kabul şekline göre bozma nedenidir.


Kararın bu sebeplerle bozulması gerekmiştir.


SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle kararın davalı iş sahibi şirket yararına BOZULMASINA, ödenen temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz eden davalıya iadesine, 31.10.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

Bu metin toplam 111 defa görüntülenmiştir