KARARLAR
Anlaşmalı Boşanma Davasından Dönme Gerekçeli Karar Tebliğ Edilmeden Temyizden Feragatin Sonuç Doğurmayacağı

ÖZET: Anlaşmalı boşanma davasından hüküm verildikten sonra temyiz ederek dönme… Gerekçeli karar tebliğ edilmeden yapılan temyizden feragatin geçerli olmaması… Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hükmün bulunmadığı… Bu halde anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli boşanma olarak görülmesi gerektiği…  

 

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/1179

K. 2017/2064

T. 28.2.2017

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

 

KARAR : 1-)Mahkeme tarafından, taraflarca temyizden feragat edildiği bu sebeple boşanma kararının kesinleştiğinden bahisle davalının temyiz dilekçesinin reddine karar verilmiş ise de, davalı mahkemenin gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilmeden temyizden feragat etmiş olup, doğmamış haktan feragat hukuken geçerli sonuç doğurmayacağından mahkemenin 07/06/2016 tarihli ek kararının bozularak kaldırılması gerekmiştir.

 

2-)İşin esasının incelenmesine gelince;

Taraflar Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Bu halde anlaşmalı boşanma davasının "çekişmeli boşanma" (TMK m. 166/1-2) olarak görülmesi gerekir.

 

Açıklanan sebeple mahkemece taraflara iddia ve savunmalarının dayanağı bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini içeren beyan ile iddia ve savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın ispatını sağlayacak delillerini sunmak ve dilekçelerin karşılıklı verilmesini sağlamak üzere süre verilip ön inceleme yapılarak tahkikata geçildikten sonra usulüne uygun şekilde gösterilen deliller toplanarak gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

 

SONUÇ : Yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple mahkemenin 07/06/2016 tarihli ek kararının kaldırılmasına ve hükmün yukarda (2.) bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz sebeplerinin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 28.02.2017 (Salı)

Bu metin toplam 135 defa görüntülenmiştir