FALİYET ALANLARIMIZ
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Mehmet Çakır Hukuk Bürosu, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında tüm deneyim ve birikimleriyle müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerle ilgilidir. İşçi ve işveren arasındaki ilişki, yasalara uygun bir işyerinde, işçinin iş sözleşmesini imzaladığı anda başlar. İşçi ve işveren ilişkisinin yanı sıra bu ilişkiye dahil olan Çalışma Bakanlığı, SGK, İş ve İşçi Bulma Kurumu, sendika, dernek, meslek odası gibi topluluklarla yaşanan ilişkiler de iş hukuku çalışma alanında değerlendirilir. 

Deniz ve hava taşıma işleri, ev hizmetleri, el sanatları, 50’den az işçi çalışan tarım ve orman faaliyetlerinde bulunan işyerleri, çıraklar, sporcular ve rehabilitasyon kapsamında çalışanlar İş Hukuku kapsamında değerlendirilmez. 

İş hukuku, bireysel ve toplu olmak üzere kapsam bakımından ikiye ayrılır. Küçük işletmelerde hizmet akdinin imzalanmasıyla başlayan işçi – işveren ilişkisini bireysel iş hukuku düzenler. Ücret, hizmet akdi, çalışma koşulları, ikramiye ve ek ücret, komisyon, sosyal haklar, işten ayrılma, tazminat ve benzeri konular bireysel iş hukukunun konuları arasındadır. 

Büyük işletmelerde işçi, işveren tarafından topluluklar halinde temsil edildiği iş yerlerinde ise işçi – işveren ilişkisini düzenleyen toplu iş hukukudur. Başta sendika kurma ve sendikaya üyelik olmak üzere toplu sözleşme, sendikanın feshedilmesi, tüm sendikal haklar toplu iş hukukunun kapsamındadır.

Avukat Mehmet Çakır Hukuk Bürosu, Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve yenilenen Yargıtay içtihatları ışığında revize edilmesi, iş sözleşmelerinin feshi ve işten çıkarma hallerinde; ihtar ve fesih bildirimi sürecinde destek sağlanması ve sürecin ilerlemesi halinde iş davaları ile ilgili hukuki danışmanlık ve destek, kıdem tazminatı ,ihbar tazminatı , fazla mesai ücreti ve ücret alacaklarının tahsili, işe iade sürecinin yürütülmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin hukuki destek alanlarını içerisinde barındıran geniş bir yelpazede müvekkillerine iş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin hakların korunması amaçlı hukuki danışmanlık ve destek sunmaktadır.

Bu metin toplam 155 defa görüntülenmiştir