FALİYET ALANLARIMIZ
İcra ve İflas Hukuku
Mehmet Çakır Hukuk Bürosu, İcra ve İflas Hukuku alanında tüm deneyim ve birikimleriyle müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku, mahkeme kararıyla kabul edilerek belgelenen alacakların, devlet gücü yardımıyla icra edilmesidir. Bu iki yolla yapılır. Kişisel alacak kadar bir miktarı karşılayacak borçluya ait para ya da mala el konulması ya da iflas kararı verilerek borçlunun tüm mallarına el konulması ile gerçekleşir. Kişisel alacak miktarı ya da tüm mal varlığına el koyma işlemi ile ilgili konuları da icra ve iflas hukuku düzenler. 

Takip hukuku ile icra ve iflas hukuku birbirine karıştırılan iki daldır. Takip hukuku, konkordato, tasarrufun iptali davası, ihtiyati haciz ve icra suçları, takip hukuku içerisinde yer alır. 

İcra ve İflas hukuku, hukuk mahkemelerinin verdiği kararlar ile ilgilidir. Hukuk mahkemelerinde haklı, alacaklı taraf olarak belirlenen kişi, alacağını kendisi doğrudan icra yoluna gidemez. Bunun için mahkeme kararıyla birlikte ilgili icra dairesine gidilmelidir. Çeşitli uyuşmazlıklar durumunda hukuk mahkemelerinin kararı beklenir. Bu durumda mahkeme tarafından verilen karar ile alacaklı olduğu belirlenen taraf, icra daireleri tarafından yürütülen işlemlerle icra işlemini gerçekleştirir. 

İflas ise, toplu bir icra yoludur. Toplu halde çok sayıda alacaklının başvurusu sonucuna ticaret mahkemesi tarafından işletmenin iflasına karar verilebilir. Bunun ardından da haczedilen tüm mal varlığı icra yoluyla paraya çevrilir. Böylece alacaklılara ödemeleri yapılır. İcra, alacaklının alacak miktarı kadar bir oranda malına el konulması durumdur. İflas ise borçlunun tüm mal varlığına el konulması, ticari faaliyetinin sonlandırılması durumudur. 

İflas, yalnızca ticari faaliyetlerde bulunan kişilere karşı uygulanır. Ticari faaliyette bulunmayanlar için ferdi icra hukuk işler. İflasta, borçlunun tüm alacaklıları ile ilgilidir. Ticaret mahkemeleri tarafından verilen iflas kararından sonra el konulan malların satışı ile elde edilen gelir, alacaklılar arasında alacak oranına göre eşit olarak paylaştırılır. Tacirler, kendileri de mahkemeye başvurarak iflasları hakkında karar verilmesini isteyebilir.

Avukat Mehmet Çakır Hukuk Bürosu, hukuk dünyasında meydana gelen her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın tahsiline yönelik hukuki sürecin yürütülmesi konusunda müvekkillerine hizmet vermektedir. Alacakların tahsiline yönelik olarak icra ve iflas dairelerinde ilamlı, ilamsız ve kambiyo senedine dayalı takipler ile ipotek ve rehin takipleri olmak üzere tüm takip işlemlerinin yürütülmesi kapsamında borçluların mal varlıklarının tespiti, mal varlıkları üzerinde haciz tatbiki, mahcuzların satış süreci, iflas erteleme işlemleri, borçlu ile alacaklı arasında uyuşmazlığa yönelik iletişim ve uzlaşma sağlanması, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde borç ilişkilerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda hukuki destek hizmeti sağlamaktadır.

Bu metin toplam 143 defa görüntülenmiştir